Yayınlarım

Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu
Mayıs 2018’de yayımladığım “Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları Yargı, Hesapverirlik, Temsilde Adalet ve Çözüm Yolu” isimli kitabım, Türkiye’nin “orta demokrasi” aralığında değerlendirilmesine neden olan “kanıksanmış” sorunlarını ve kök sebeplerini, bir avukat gözü ile belirleyerek çözüm önerileri geliştiren kapsamlı bir reform önerisi niteliğindedir.

Kitapta belirlenen sorunların tamamının “hukukun üstünlüğü aksamaları” yansımaları olması nedeniyle bu kitabın adını Türkiye’nin Hukukun Üstünlüğü Sorunları: Yargı, Hesapverirlik, Temsilde Adalet ve Çözüm Yolu” olarak da koyabilirdim.

Türkiye’nin özünde, demokrasi değil, Yargı’da hesapverirlik ve temsilde adalette ‘hukukun üstünlüğü’ sorunu yaşamakta [...]
Bozkır’dan Dünyaya ... AVUKAT OLMAK
Özüme bir yolculuk olarak da görülebilen “Bozkır’dan Dünyaya… Avukat Olmak” kitabının birinci safhası Bozkır güneşinin altında ot yolan, eşek ve oğlak güden küçük bir çocukken yaşadığım kayıpları, kısıtlarımı, ayağı tabureden yere değmeyen bir çocukken kendiliğimden üstlendiğim sorumluluk duygusunu, hayallerimi, birer birer gerçekleştirme mücadelemi, yokluklarımın değerlerle nasıl zenginliğe dönüştüğünü ve bu yoldaki mücadelemi paylaştığım bir dost sohbeti, Anadolu çocuklarından Mehmet’i tanıyacağınız, içleneceğiniz ve gururlanacağınız samimi bir iç döküş…

“Avukat Olmak” diye adlandırabileceğimiz ikinci kısım hayatımın birinci safhasında olduğu gibi neredeyse çocuk denilecek yaşta sıfırdan başlayan meslek hayatımda iyi bir [...]
Bilirkişi Zümresine Tanınan İmtiyazlı Korumanın Anayasa'ya Aykırılığı
İki genç meslektaşım Merve Kurdak ve Zeynep Koray ile birlikte kaleme aldığımız “Bilirkişi Zümresine Tanınan İmtiyazlı Korumanın Anayasa'ya Aykırılığı” isimli çalışma, “Bilirkişi” zümresinin Türk Yargı Sistemi içindeki yerini sorgulayan, eleştiren ve örneklerle uyaran bir meydan okumadır.

Bilirkişilere, Hukuka ve Anayasa’ya açıkça aykırı olduğu halde, Almanya'daki yapılanmaya öykünerek, "bilirkişileri" giderek "hakim yardımcısı" yapma arzusuyla hareket edilmesini, bilirkişi zümresine hakimlere tanınan teminattan daha da ileri giden imtiyazlı sorumsuzluk ve dokunulmazlık tanınmasını, bu zümrenin görev ihmallerinden ya da gerçeğe aykırı rapor düzenlemelerinden dolayı fiilen sorumsuz ve dokunulmaz tutulmasını ve açıkça protesto ediyoruz.

Ben ve meslektaşlarım bu kitapla bilirkişilerin, hakim [...]
Yargı Bağımsızlığı için ADALET YÜKSEK KURUMU Oluşturma Önerisi
Başkanı olduğum ‘Daha İyi Yargı Derneği’ çatısı adına, dernek üyelerinin katılımı ile geliştirmiş olduğum ‘Adalet Yüksek Kurulu’ oluşturma önerisi ile; Türkiye Cumhuriyeti’nin henüz çözememiş olduğu yargı sorununa çözüm sunulması, bugüne kadar ortaya çıkan tüm sorunların, güç mücadelelerinin, yargı bağımsızlığına müdahale etme isteği doğuran haklı sebeplerin giderilmesi ve yargının ideal yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Getirilen öneri;
  • Yargı bağımsızlığını tam olarak güvence altına alacak,
  • Yargı ile ilgili tüm paydaşların sahibi olacağı
  • Toplumun Yargı ve Adalet siyasetinin yansıtılacağı, buna karşın yargının işleyişine siyasi etkinin tamamen sıfırlanacağı,
Milletlerarası Tahkimde Yazılı Delille İspat Meselesine Pratik Bir Bakış
Değerli hocam Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’ün görev vermesi sebebiyle başladığım araştırma sırasında Türk yargısının sorunlarının temelinde yatan kök sebebin; uyuşmazlık çözümünde kabul edilen ve istisnalar haricinde zorunlu olarak uygulanan, yazılı delille ispat ve davalarda iddiayı ispat amacı ile sınırlı olarak delil ibrazı olduğunu fark ettim.

Bu çalışma, bir bakıma 2010 yılına kadar avukatlık yaptığım süre boyunca her gün içinde yaşadığım ve kökünü bulmaya çalıştığım sorunların neredeyse tamamının ortak sebebinin, uyuşmazlık çözümünde, uyuşmazlık konularının ve çözümü için gerekli olan delillerin tam ve doğru olarak ifşa ve ibraz edilmiyor olduğu gerçeğini fark etmem üzerine ele aldığım, gözlem ve tecrübelerimi aktardığım bir çalışmadır.
Türkiye, Uyuşmazlıklarda Doğrunun Tam olarak Açıklanmasına Çağdaş Bir İfşa ve İbraz Sistemine Muhtaçtır
Prof. Dr. KÖKSAL BAYRAKTAR’a armağan edilen, hakemli bir dergi olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2010/1 sayılı nüshasında s. 49’da yayınlanan bu kapsamlı makalemde yer alan iki tespit, Türkiye’yi iki bakımdan çok yakından ilgilendirmekte:

Birincisi; çekirdek ailede dürüst bir birey olarak yetiştirilmiş insanlarımızın, devlet kurumları ve özellikle de adliye ile ilk karşılaştıkları andan itibaren, dürüst davranmanın aleyhlerine işlediğini görmesi ile başta dürüstlük olmak üzere diğer toplumsal değerlerini hızla kaybettiği gerçeğidir.

İnsanlarımız, uyuşmazlıklarda yargıyı çözüm mercii olarak değil, isteklerine alet edebileceği bir otorite olarak görmekte, uyuşmazlığı [...]
Yargı Hizmetlerinde Kalite ve Kalite Unsurları
TÜSİAD Yargı Reformu Çalışma Grubu başkanlığım sırasında yaklaşık 4 yıllık bir çalışmanın sonucunda yazmış olduğum bu raporun temel amacı; yargı reformu için net bir hedef ortaya çıkarmak ve bu hedef üzerinde mutabakat sağlamaktır. Zira hedefi belirli olmayan, üzerinde mutabakat sağlanmamış olan hiçbir çabanın başarı sansı yoktur. Yargı’da bir reformun başarılı olabilmesi de hedefinin net olarak belirlenmesine ve toplumsal mutabakat sağlanmasına bağlıdır.

Tüm hizmet sektörlerinde olduğu gibi yargı hizmetlerinde de hizmetin muhatabı olan toplumun ihtiyaçlarına cevap verilmesi ve memnuniyetinin sağlanması gerektiği dikkate alınmalıdır. Gerçekten de müşterilerinin istek ve arzularına uygun mal veya hizmet üretmeyen organizasyonların başarılı olma ve çoğu zaman da hayatta kalma şansı yoktur. Hizmette memnuniyeti nelerin sağlayacağını, hizmet verenlerin değil [...]